Understanding My Grandfather

 

Understanding My Grandfather

Përpjekja për të kuptuar gjyshin

 

by JANNIS ALEXANDER KIEFER

 

Knowing my 92 years old grandfather doesn’t mean understand him. Now I try to change that in a quiet way.

Fakti që njoh gjyshin tim 92-vjeçar s’do të thotë se e kuptoj. Tani do të përpiqem ta ndryshoj këtë përmes një mënyre të qetë.

 

2015 | Germany | 11’

 

Festival Events

 

Festival Guests