The Reflection of Power

 

The Reflection of Power

Reflektimi i pushtetit

 

by MIHAI GRECU

 

In the most secret capital of the world a crowd attends a show while a disaster threatens the whole city.

Në kryeqytetin më sekret të botës, një grup njerëzish merr pjesë në një shfaqje, ndërkohë që një katastrofë kërcënon të gjithë qytetin.

 

2015 | France | 9’

 

Festival Events

 

Festival Guests