Shaadi, Sex Aur Parivaar

 

Shaadi, Sex Aur Parivaar

Dasma, seksi dhe familja

 

by AMAN KALEEM

 

Shaadi, Sex aur Parivaar looks at the institution of marriage through the perspective of brides from different socio-economic backgrounds. The characters explore the ideas of love, body image and identity as a woman getting married while redefining meanings of liberation for themselves.

“Dasma, seksi dhe familja” shikon institucionin e martesës përmes perspektivës së grave nga profile të ndryshe socio-ekonomike. Personazhet eksplorojnë  idetë e dashurisë, imazhin e trupit dhe identitetin e një gruaje që martohet, ndërkohë që japin përkufizimet e tyre për termin e lirisë.

 

2015 | India | 27’

 

Festival Events

 

Festival Guests