Driſtage

 

Driſtage

Ecja pas rrymës

 

by AURELIO BUCHWALDER

 

In the Po Valley hinterland, industrial urbanity and natural forces are very close, touching each other. Inhabitants have transformed the lowlands. The film tells stories of the reverse. Stories from the big, northern Italian river.

Në brendësi të luginës Po, urbanizimi industrial dhe forcat e natyrës janë shumë afër, madje cekin njëra-tjetrën. Vendasit kanë shndërruar ultësirat. Filmi tregon historitë e ndryshimit. Historitë nga lumi i madh dhe verior italian.

 

2016 | Switzerland | 24’

 

Festival Events

 

Festival Guests