Come On, Let’s Go!

 

Come On, Let’s Go!

Eja, ikim!

 

by BISERKA SURAN

 

Allez, Viens! takes you to the industrial area of Maastricht where a motley crew of nine young women live in a close-knit community. They strive to live an anti-capitalist lifestyle by sharing all their possessions, food and spaces. While sisters Anna and Amber make plans for their futures apart.

“Eja, ikim!” ju shoqëron në një zonë industriale të Mastritit, ku një grup i larmishëm prej 9 vajzash të reja jetojnë në një komunitet me lidhje të ngushta. Ata luſtojnë për të bërë jetesë anti-kapitaliste duke ndarë të gjitha gjërat e tyre, ushqimin dhe hapësirat. Ndërkohë që motrat Ana dhe Amber bëjnë plane për të ardhmen e tyre të ndarë.

 

2015 | Netherlands | 23’

 

Festival Events

 

Festival Guests