City’s Step Child and the Dump Hill Dreams

 

City’s Step Child and the Dump Hill Dreams

Fëmijët e rrugës dhe ëndrrat e “Dump Hill”-it

 

by PRANAB KUMAR AICH

 

Unlike the many rag pickers working at this Dump Hill(Land Fill) in Delhi, young Devendra is committed to collect electronic waste discarded from our homes, in an attempt to create machines. Even the carcinogenic gases emitting from this hill have not been able to poison his engineering dreams.

Ndryshe nga shumë mbledhës mbeturinash që punojnë në landfillin “Dump Hill” në Delhi, Devendra e re është e përkushtuar në mbledhjen e pajisjeve elektronike që hedhim, në përpjekje për të krijuar pajisje. As gazrat kancerogjenë që emetohen nga kjo kodër s’kanë mundur të “helmojnë” ëndrrat e saj në fushën inxhinierike.

 

2014 | India | 6’

 

Festival Events

 

Festival Guests