A Place Like This

 

A Place Like This

Një Vend si ky

 

by PHILIP MEYER

 

From hell to a party hell. From knitting gated to public space. Strict laws against today’s freedom. All in one building - Sedel Lucerne.

Nga Ferri në një festë ferri. Nga hapësira të rrethuara në hapësirë publike. Ligjet strikte  kundrejt lirisë së sotme.Të gjitha në një ndërtesë, në “Sedel Lucerne”.

 

2015 | Switzerland | 8’

 

Festival Events

 

Festival Guests