Through the Pane

 

Through the Pane

Përmes panelit

 

by DAWN WESTLAKE

 

The filmmaker’s 87-year-old father shares reflections on life through panes of glass while facing the pain of losing his wife of 62 years. With ‘cosmic perspective’, he takes comfort in the rhythms of nature to cope with the unpredictable, non-linear qualities of grief.

Babai 87-vjeçar i regjisorit ndan reflektimet e jetës përmes paneleve të xhamit, ndërkohë që përballet me humbjen e gruas me të cilën kishte 62 vjet martesë. Përmes një perspektive komike, ai gjen paqe nën ritmet e natyrës për t’u takuar me cilësitë e paparashikueshme dhe të papritura të hidhërimit.

 

2015 | USA | 7’

 

Festival Events

 

Festival Guests