Rotten

 

Rotten

I Kalbur

 

by MEHMET SELCUK BILGE

 

In our country, you have to “prove” your sexual orientation in order to avoid military service. If you are as feminine as they want, you can get a mental disorder report which means you are ROTTEN.

Në vendin tonë duhet të vërtetosh orientimin tënd seksual për të shmangur shërbimin ushtarak. Nëse shfaq më shumë tipare femërore të jepet një raport që tregon çrregullim mendor, gjë që do të thotë se je i kalbur.

 

2015 | Turkey | 18’

 

Festival Events

 

Festival Guests