Minor Border

 

Minor Border

Kufiri i vogël

 

by LISBETH KOVACIC

 

Since the border between Austria and Hungary became a “Schengen border” it seems to have lost its meaning. Therefore the border stations, among them the “small border crossing” in Nickelsdorf/Hegyeshalom, are being removed. The border persists culturally and socially, based on historically grown resentments and new European laws.

 

 

Përderisa kufiri mes Austrisë dhe Hungarisë  u bë “Kufiri Shengen”, ai e humbi rëndësinë e tij. Për këtë arsye, sportelet kufitare, në mesin e të cilëve edhe “Kalimi i kufirit të vogël”  në Nikelsforf, Hegieshalon, do të hiqeshin. Kufiri kishte vlerë kulturore dhe sociale, bazuar në konfliktet historike dhe ligjet e reja evropiane.

 

2015 | Austria | 25’

 

Festival Events

 

Festival Guests