The Underground Electrician

 

The Underground Electrician

Elektricisti i Nëntokës

 

by Valmir TERTINI

 

The documentary profile of Ajet Ferizi, shows us his routine that preoccupies him as a worker of mines. “The Underground Electrician” is an observe documentary, without voice over and no pre set-up interview. Through the images is shown the profession of Ajet, 38 years of work experience. Hardships, desires to work in a mining, communicating with his colleagues the character and the family with tell us the life of the miner 57 years, Ajet Ferizi. He is not a rock crusher, he is an electrician of heavy machinery.

Dokumentari mbi profilin e Ajet Ferizit, na tregon rutinën e tij si një punëtor i minierave. “Elektricisti i nëntokës” është një dokumentar vrojtues pa shpjegime dhe me intervista spontane. Nëpërmjet imazheve tregohet mbi profesionin e Ajetit, me 38 vjet përvojë pune. Vështirësitë, dëshira për të punuar në një miniere, komunikimi me kolegët e tij, karakteri dhe familja, na rrëfejnë jetën e minatorit 57 vjeçar, Ajet Ferizi. Ai nuk është një thërmues shkëmbinjsh, ai është një elektricist i makinerive të rënda.

 

2015 | Kosovo | 12’

 

Festival Events

 

Festival Guests