Someone Knocks...

 

Someone Knocks...

Dikush troket...

 

by Zhejniva GARO

 

Exploring the importance of hand expression, as an important part of human communication through professions that dictate the gesture, or hands that choose the profession. What about a person with no hands? Enkela is a 33 year old woman born with a physical disability (she was born without an arm). n with no hands? Enkela is a 33 year old woman born with a physical disability (she was born without an arm). This does not prevent her from being a good mother and a teacher too.

Subjekti eksploron  rëndësinë e shprehjes se duarve, si pjesë e rëndësishme e komunikimit njerëzor përmes profesioneve që diktojnë gjeste apo  duar që zgjedhin profesionin !? Po  një person  pa duar ?... Enkela është një grua 33 vjeçare e lindur me aſtësi të kufizuara fizike, ajo ka lindur pa një krah, por kjo nuk e ndalon atë nga të qenit një nënë e mire dhe një mësuese.

 

2015 | Albania | 30’

 

Festival Events

 

Festival Guests