Kadarè, the Emblem

 

Kadarè, the Emblem

Emblema Kadarè

 

by NADIRE BUZO

 

A documentary film about the activity of the Albanian writer Ismail Kadare known as a great universal writer. His work in Albanian literature, identified as the national and international conscience, is given through interviews of the writer himself and interviews of other Albanian personalities on Kadare’s life and works.

Film dokumentar mbi Ismail Kadarenë shkrimtarin e madh universal. Veprimtaria e Kadaresë, e cilësuar si ndërgjegje kombëtare dhe ndërkombëtare jepet nëpërmjet intervistave të vetë shkrimtarit dhe intervistave të personaliteteve të ndryshme rreth jetës dhe veprës së tij.

 

2015 | Albania | 103’

 

Festival Events

 

Festival Guests